Endelig vedtagelse af lokalplan 098

6. september 2018

Plan- og Erhvervsudvalget har d. 20.08.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

• At skabe grundlag for opførelse af et vikingehus,

• At fastsætte retningslinjer for nye bygningers placering og materialekarakter i harmoni med omgivelserne,

• At sikre bevaring af levende hegn langs Dybsøvej

• At sikre, at ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Ændringer ved den endelige vedtagelse
Lokalplanen svarer til forslag af 11.06.2018.

Lokalplanen kan ses her: Lokalplan 098

Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice Næstved Hovedbibliotek,
indenfor normal åbningstid.

Retsvirkninger
Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på PlanDK´s hjemmeside,
www.plansystemdk.dk

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages
over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over
hensigten med lokalplanen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk Du vælger det nævn du vil klage til, og logger på klageportalen med NemId. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 6. september 2018