Indvindingstilladelser til indvinding af grundvand på Fællesejevej

16. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelser til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 til indvinding af henholdsvis 9.000 m3 og 800  m3 grundvand pr. år.

Næstved Kommune har meddelt tilladelser til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 til indvinding af henholdsvis 9.000 m3 og 800  m3 grundvand pr. år.

Læs tilladelsen til Fællesejevej 21 her. (pdf, nyt vindue)
Læs tilladelsen til Fællesejevej 41 her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet at afgørelse om tilladelse af ovenstående ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se screeningsskema og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt for Fællesejevej 21 her. (pdf, nyt vindue)

Se screeningsskema og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt for Fællesejevej 41 her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 14.maj 2019.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet på hjemmesiden www.naevneneshus.dk. Klagen sender gennem Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en fortsat indvinding på henholdsvis 9.000 og 800 m3 pr. år til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 16. april 2019