Olieledning/pipeline på Næstved Banegård

11. april 2019

DSB ønsker at etablere en ny olieledning / pipeline på Næstved Banegård. Da olieledningen løber mellem to ejendomme, kræver etableringen tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse og lovgrundlag:
Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, til etablering af olieledning, på
Næstved Banegård i Næstved, Matr.nr. 237f og 237a Næstved Markjorder.

Tilladelsen og vilkår kan læses her i PDF

Offentliggørelse og ikrafttrædelse af denne tilladelse

Afgørelsen offentliggøres den 11. april 2019 på kommunens hjemmeside, se www.naestved.dk. Tilladelsen må tages i brug med det samme hvis de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Næstved Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes, samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Klagevejledning
I kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være indgivet til klagenævnet senest den 9. maj 2019.
I skal klage digitalt via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – www.naevneneshus.dk . En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. I skal betale et klagegebyr. På www.naevneneshus.dk beskrives hvorledes betaling skal foregå.
Når vi har modtaget besked om, at der er indgivet klage, får I vores bemærkninger til klagen tilsendt. Vi indsender vores bemærkninger til klagenævnet sammen med de dokumenter, der er indgået ved sagens behandling. Påklages tilladelsen af andre klageberettigede orienterer vi jer.

Søgsmål
I kan prøve afgørelsen ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. april 2019