Midlertidigt oplag af forurenet jord på Hovedgaden 35 i Lov

11. april 2019

Banedanmark (COWI) ønsker midlertidigt at opbevare jord ved Lov i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse og lovgrundlag:

Næstved Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt oplag af jord på Hovedgade 35, Lov, 4700 Næstved, Matr.nr. 33 Lov By, Hammer.

 

Tilladelsen og vilkår kan læses her i PDF:

Offentliggørelse og ikrafttrædelse af denne tilladelse
Afgørelsen offentliggøres den 11. april 2019 på kommunens hjemmeside, se www.naestved.dk. Tilladelsen må tages i brug med det samme hvis de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Næstved Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes, samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Klagevejledning
Afgørelsen kan kun påklages af Femern A/S og A/S Femern Landanlæg til transport-, bygnings-, boligministeren, jf. lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende Landanlæg i Danmark (lov nr. 575 af 4. maj 2015).

Søgsmål
I kan prøve afgørelsen ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. april 2019