Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle

8. april 2019

Næstved Kommune har den 8.4. 2019 meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle.

Tillægget giver mulighed for at ændre i sammensætningen af antal høns, hønniker og heste. Der bliver ikke opført nye bygninger eller anlæg.

Tillæg nr. 2 til Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 6.5.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019