2. Vester Egesborg

100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune

Handelsplads fra germansk jernalder og vikingetid.

Vester Egesborg var i germansk jernalder og vikingetid (perioden 60-1000 e.Kr.) en større anløbs- og ladeplads ved Dybsø Fjord med grubehuse, langhuse, håndværksaktiviteter, ovnanlæg og smedegruber. Anløbspladsen dækker et ca. 4 ha stort areal på skråningen ned til Dybsø Fjord. Det arkæologiske materiale fra anløbspladsen afspejler varierende aktiviteter i et omfang, der ikke ses på de normale bopladser fra samme tid. Anløbspladsen er blandt andet karakteriseret ved et stort antal værkstedsbygninger med spor efter forskellige produktioner. Til gengæld findes ingen eller kun få større huse, og i det hele taget bærer pladsen præg af kun at have været bosat i få måneder af året. Der optræder endvidere flere importerede genstande, der viser kontakt til fjerne egne, samt spredte tegn på udveksling og handel i form af mønter og lignende. Vester Egesborg skal forstås i sammenhæng med et større net af egentlige handelspladser og bylignende lokaliteter som blandt andet Ribe, Hedeby og den mere ukendte plads Næs nordvest for Vordingborg. Til dette skal endvidere føjes en lang række samtidige lokaliteter ikke bare i det øvrige Norden, men også i hele det nordeuropæiske område.
Der er ved selve landsbyen Vester Egesborg fundet righoldige mængder af genstande, bopladsspor og grave fra før-romersk jernalder (perioden 500 f.kr. - 0). Der gøres til stadighed nye fund på markerne omkring landsbyen.

 

Kommentar

Vester Egesborg er udpeget til kulturarvsareal (sb. nr. 050412-41).

 

Sårbarhed

Anløbs- og ladepladsen samt bopladsen er sårbart over for enhver form for jord- og anlægsarbejder, såsom byggeri, gravning, dybdepløjning, terrænændring og dræning.

 

Adgangsforhold

Selve den vikingetidige handelsplads ligger på privat ejet jord. Landsbyen kan ses fra offentlig vej.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019