1. Næsbyholm Storskov

100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune

Fra agersystemer og gravplads til skov.

Næsbyholm Storskov på østsiden af Tystrup-Bavelse Sø rummer ca. 280 storstensgrave og gravhøje, hvoraf mange er fredede og velbevarede. Højene fortsætter ud i det åbne land, men er ikke så velbevarede her. Størstedelen af højene er opført i bronzealderen og udgør sammen en sjældent bevaret enhed. Skoven rummer desuden spor af agersystemer. Pollenanalyser, udtaget i et af skovens mosehuller, viser løvhøstning og senere græsning i yngre stenalder, dyrkning af marker i yngre bronzealder og før-romersk jernalder og græsning i romersk jernalder. Marksystemerne viser, at gravhøjene oprindeligt lå i et åbent landskab, som nu er kamufleret og til dels beskyttet af skoven. Den store koncentration af megalitter og gravhøje viser sammen med agersystemerne, at området har haft en særlig betydning gennem en meget lang periode af oldtiden.
Der til kommer, at man i Næsbyholm Storskov kan finde ganske mange sten med skåltegn; små cirkulære, indhuggede fordybninger, der tolkes som hellige symboler.
Ikke kun oldtidens mennesker har sat sig spor i Næsbyholm Storskov. Igennem skovens kuperede terræn slynger sig et markant stendige, der danner grænsen mellem Næsby og Bavelse sogne.

 

Kommentar

Kulturmiljøet er velbevaret. Næsbyholm Storskov er udpeget til kulturarvsareal (sb. nr. 050706-108).

 

Sårbarhed

 Kulturmiljøet er sårbart over for enhver form for jord- og anlægsarbejder, såsom skovrejsning og -fældning, byggeri, gravning, dybdepløjning, terrænændring og dræning.

 

Adgangsforhold

Der er offentlig adgang.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019