Børnehuset ved Grøften
 

Procedurer

Hvis et barn kommer til skade

Der ydes den nødvendige førstehjælp

Barnet trøstes og skaden og barnets almentilstand vurderes af 2 personer.

Opstår der tvivl skal barnet undersøges af skadestuen

Er der behov for undersøgelse på skadestue informeres forældrene, så de selv får mulighed for at tage med barnet.

Er det nødvendigt at tage til skadestuen ringes efter taxa eller ambulance.


Hvis et barn forlader institutionen:

For at undgå at børn forlader institutionen i utide gøres forældre og andre ved opslag opmærksom på ikke at lukke andre end egne børn ud.

Der holdes særligt øje med nye børn og børn som måske har en dårlig dag (evt. er uvenner med nogen).

Har man mistanke om at et barn alligevel har forladt institutionen undersøges institutionen inde og ude.

Hvis man ikke finder barnet underrettes forældrene, forvaltningen og politiet.

Eftersøgning sættes i gang.


Ved smitsomme sygdomme

Materiale fra kommunelæge afventes.

Indtil dette foreligger anvendes forskrifter fra sundhedsstyrelsen.


Vedr. Badning

Der skal foreligge en skriftlig tilladelse for det enkelte barn til at deltage i badning i svømmehal eller fra strand.

Børnene må aldrig være alene ved et fyldt badebassin/ved vandet.

Ved stranden sker badning i små hold.

Der skal altid være 2 voksne tilstede, den ene på stranden og den anden i vandet. Den voksne i vandet skal markere den ydre grænse for det område børnene må bade i.

Dette område skal være så begrænset at de ansatte har fuldt overblik over alle børn.

Som hovedregel må børnene ikke gå længere ud end til vandet når deres egen navle og ikke udenfor det tydeligt afgrænsede område.


På legepladsen

Der er voksen opsyn på legepladsen i tidsrummet 8.00-16.00.

Den der åbner legepladsen tjekker det sikkerhedsmæssige ( glasskår, låger, osv.).


Sikkerhed ved omgang med "stoffer" op materialer.

Materialer skal være EU- godkendt.

Rengøringsmidler skal opbevares aflåst.

Det påhviler institutionens sikkerhedsgruppe at der løbende drøftes hvilke "stoffer" og materialer der anvendes i institutionen.

Enhver ansat her pligt til at være opmærksom på hvilke "stoffer" der anvendes og at disse er godkendt til brug af og blandt børn. I tvivlstilfælde kan kommunallægen kontaktes for råd og vejledning.


Når et barn ikke hentes

Er et barn ikke hentet når institutionen lukker kontaktes forældrene pr. tlf.

Træffes de ikke forsøges evt. andre kontaktpersoner (bedsteforældre, naboer e. l. ) som er opgivet på barnets stamkort.

Hvis det ikke lykkes at få kontakt til nogen, som kan hente barnet, venter de to ansatte, der skal lukke institutionen til der er gået ½ time efter normal lukketid.

Forældrene og evt. andre kontaktpersoner forsøges igen kontaktet.

Lykkes det stadig ikke at få barnet afhentet kontakter personalet politiet.

Politiet kontakter derefter kommunens sociale bagvagt, som derefter træffer de nødvendige foranstaltninger.

Institutionens leder orienteres snarest muligt af personalet.

Personalet må ikke tage barnet med hjem.

 

Børnehuset ved Grøften - Parkvej 146, 4700 Næstved - Telefon: 5588 7460 - E-mail: groeften@naestved.dk