Landbrugstilsyn

Næstved Kommune fører miljøtilsyn med alle landbrug med husdyr (over 3 DE) og pelsdyrfarme for at sikre, at de gældende regler overholdes, og at det omgivende miljø ikke påvirkes unødigt.

Tilsyn

Der er i lovgivningen nogle minimumsfrekvenser for miljøtilsyn på husdyrsområdet. Det betyder, at alle som et minimum skal have et såkaldt basistilsyn indenfor et lovbestemt tidsinterval.

Husdyrhold som er godkendt i forhold til §10, § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal have tilsyn minimum hvert tredje år. Øvrige husdyrbrug med et dyrehold på over 3 dyreenheder (DE) skal have et miljøtilsyn mindst hver sjette år.

Et basistilsyn laves som et samlet tilsyn for alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter som f.eks. oplagring af husdyrgødning, opbevaring af spildolie og farligt affald. Der kan ved henvendelser og evt. klager gennemføres yderligere miljøtilsyn end de oprindelige planlagte. Der kan af disse grunde være situationer, hvor der foretages miljøtilsyn oftere end en gang om året på visse husdyrbrug.

Et prioriteret tilsyn er deltilsyn, hvor vi kigger på udvalgte miljømæssige forhold. Det kan f.eks. være:
- Aktiviteter/forhold som blev indskærpet ved sidste tilsyn
- Flydelag, logbog og dykket indløb på gyllebeholderen
- Forhold der indgår i en af vores tilsynskampagner

Husdyrbrug udvælges til prioriteret tilsyn på baggrund af deres risikoscore. Du kan læse mere om risikoscore under afsnittet af samme navn.

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til hvert år, at føre tilsyn på minimum 40 % af alle husdyrbrug, der er godkendt i forhold til § 11 eller § 12 i loven om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. For de øvrige husdyrbrug over 3 DE, skal kommunen årligt føre tilsyn med mindst 25 % af disse.

Kommunen fører også tilsyn med opbevaring og udbringning af spildevandsslam og andre restprodukter, som kan tillades i jordbrug.

Der skal foruden de lovpligtige miljøtilsyn, hvert år gennemføres minimum en miljøtilsynskampagne der er målrettet et miljøtema, geografisk område eller lignende. Tilsynskampagnen skal efterfølgende evalueres for at måle, hvilken effekt kampagnen havde på de udvalgte område.

Før og under miljøtilsynet

Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før, medmindre du har aftalt andet med os.

På selve tilsynet gennemgår vores landbrugsmedarbejdere ejendommens husdyrproduktion, opbevaring af husdyrgødning, olietanke, opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v. Har ejendommen en miljøgodkendelse vil den være udgangspunkt for tilsynet.

Du vil ved tilsynet typisk blive spurgt om at vise evt. logbog for flydelag på gyllebeholder, dokumentation for produktionens størrelse f.eks. i form af slagteriafregning, seneste gødningsregnskab, forpagtningskontrakter, aftaler om opbevaring eller overførsel af husdyrgødning, dokumentation for aflevering af affald m.v.

 

Efter tilsynet

Du vil efter landbrugstilsynet modtage en tilsynsrapport, hvor ejendommens miljøforhold beskrives. Du vil sammen med tilsynsrapporten modtage et tilsynsbrev med bemærkninger til tilsynet og med eventuelle håndhævelser, som kommunen skal foretage.
Dele af tilsynsrapporten bliver derudover offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor det fremgår om der er konstateret jordforurening eller om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.

Dette gælder allerede for de større landbrug (IED-virksomheder) men vil fra juli 2015 gælde for alle udførte miljøtilsyn.

 

Henstillinger, indskærpelser og påbud

Hvis vi under et tilsyn støder på forhold, der ikke er som de burde være, så kan vi:

- Henstille at forholdene bringes i orden. Henstillinger bruges kun når forholdet er af mindre betydning og såfremt der ikke er tale om f.eks. overskridelse af vilkår eller regler fastsat i en bekendtgørelse.

- Indskærpe at forholdene bringes i orden. Indskærpelser bruger vi, hvis der er tale om f.eks. overskridelse af et vilkår i en miljøgodkendelse eller regler fastsat i bekendtgørelse. Indskærpelser er en påmindelse om jeres gældende retstilstand og skal efterkommes. Hvis en indskærpelse ikke efterkommes kan det medføre en politianmeldelse.
Indskærpelser kan ikke påklages og skal ikke varsles.

- Påbyde at forholdene bringes i orden. Påbud bruges hvis der er behov for at regulere et væsentligt miljøforhold, men hvor der ikke er fastsat vilkår eller fastsat udspecificerede regler for forholdet. Et påbud skaber en ny retstilstand for virksomheden og kan påklages.

Hvis der er fare for sundheden eller trussel om væsentlig skade på miljøet kan kommunen meddele påbud mundtligt (f.eks. om standsning). Et mundtlige påbud følges altid efterfølgende op af et skriftligt. Hvis et påbud ikke følges vil vi indskærpe, at påbuddet skal efterkommes, og om nødvendigt politianmelde forholdet.

 

Offentliggørelser af tilsyn

Vi vil efter et landbrugstilsyn offentliggøre dele af tilsynsrapporten, hvori det vil fremgå om der er konstateret jordforurening, meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet. Offentliggørelsen gælder lige nu for større landbrug (IED-virksomheder) men vil fra juli gælde alle udførte miljøtilsyn.

Du kan se alle offentliggørelser for Næstved Komme her

 

Risikoscore

En risikoscore er fastsat ud fra fem parametre, som er fastsat af Miljøstyrelsen. Hvis din ejendom har en høj risikoscore vil vi ofte komme på tilsyn. Det kan f.eks. være hvert eller hvert andet år. Har du derimod en lav risikoscore kommer vi kun på basistilsyn.

Ud af de fem parametre som Miljøstyrelsen har fastsat, har du indflydelse på to af dem. Det er:
- Regelefterlevelse
- Miljøledelse og system

Du kan opnå en lavere score, hvis du er god til at efterkomme de indskærpelser, vi eventuelt har meddelt dig efter et tilsyn og du fremadrettet undgår at få nye indskærpelser.

Indenfor miljøledelse og system kan du opnå en lavere score, hvis du har et miljøledelsessystem, eller en skriftlig formuleret miljømålsætning samt procedurer for håndtering af forureninger. Ved tilsyn skal du desuden løbende kunne dokumentere miljøforbedringer.

Tilsyn som vi fører som led i en kampagne er dog ikke bestemt af din risikoscore.

Hvis du vil læse mere om risikoscoren kan du kan du kigge i Tilsynsbekendtgørelsens bilag 1.
Du kan finde den her

 

 

Brugerbetaling

Kommunen opkræver brugerbetaler for timer brugt i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsyn samt udarbejdelsen af miljøgodkendelser. Årsagen til dette er at disse er omfattet af reglerne om brugerbetaling.
Læs mere i bekendtgørelsen nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling her
 
Du skal betale for de timer som kommunen bruger på at:

• føre tilsyn med virksomheden, gælder både på og udenfor virksomheden
• meddele påbud
• udtage prøver og gennemgå egenkontrol
• foretage beregninger (f.eks. luft)
• vurderer grønne regnskaber
• behandle ansøgninger om miljøgodkendelse

Det gælder både de timer, hvor tilsynsmedarbejderen er på virksomheden rent fysisk men også de timer som tilsynsmedarbejderen bruger på forberedelse af tilsynet, afrapportering og evt. opfølgning på henstillinger og indskærpelser.

Der betales ikke for tid til transport til og fra tilsynet, dialog om frivilligt miljøarbejde f.eks. indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

Betalingen for tilsynene vil blive opkrævet i november for perioden 1. november i det forgangne år til 1. november i indeværende år. Vi kan kræve betaling for miljøgodkendelser umiddelbart efter de er meddelt.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og er 318,04 kr. i 2017. Hvis tilsynet er udført af ekstern konsulent faktureres 57,79% af regningen videre til virksomheden. Hvis kommunen har haft udgifter til f.eks. prøvetagning, analyser eller konsulentbistand, faktureres 57,79% videre til de relevante virksomheder.

 

Tilsynskampagner

Der skal som følge af en ny bekendtgørelse fra 2014 om miljøtilsyn inden for landbrug og virksomheder hvert år gennemføres to tilsynskampagner, som retter sig mod kommunens landbrug og/eller virksomheder. De overordnede formål med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og opretholde et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Tilsynskampagne i 2014

Kommunerne i Region Sjælland besluttede til tilsynskampagnen i 2014 at gå sammen om at lave en informationskampagne, som omfattede udarbejdelse af fælles informationsmateriale til større og mindre landbrug, og deltagelse i en informationsstand på Roskilde Dyrskue 2014.

Læs mere om kampagnen her
(Indeholder avisannonce, artikel fra Teknik & Miljø og konklusion på kampagnen)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019