Ofte stillede spørgsmål

Du kan herunder se nogle af de spørgsmål som borgere og landmænd stiller i forbindelse med husdyr, landbrug og arealer i Næstved Kommune. Hvis ikke nogle af spørgsmålene nedenfor giver svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ

Må jeg anskaffe mig en kælegris?

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at have grise eller andre husdyr til at gå rundt hjemme i haven, hvis den ligger i byzone og sommerhusområder. Der kan dispenseres fra forbuddet mod grise i byzoner og sommerhusområder, men det kræver en ansøgning til kommunen, så der kan tages stilling hertil.

Du kan læse pjecen om ”Hold af Kælegrise” her

 

 

Hvor må jeg anlægge en sø? Hvad kræver det?

Hvis du gerne vil grave nye vandhuller, større oprensninger eller forandringer af eksisterende vandhuller kræver det en godkendelse fra Næstved Kommune.

Du kan læse mere om regler for vandhuller og små søer her

 

Hvem skal have overdækket sin mødding?

Alle skal som udgangspunkt have overdækket sin møddingsplads, uanset hvor ofte der tilføres gødning til den. Overdækningen skal forhindre fordampning af ammoniak til luften. Det kræver derfor en presenning som er lukket tæt over møddingen. Et halvtag som forhindrer regnvand, er ikke nok, da det ikke forhindre fordampning.

 

Må jeg nedbryde min gyllebeholder/ejlebeholder?

En gyllebeholder skal beholderkontrolleres hvert 10 år og anmeldes hvis den tages ud af drift. Når du anmelder din gyllebeholder ud af drift, kan du samtidig lave en forespørgsel om mulighederne for anvendelse af beton fra beholderen. Betonen fra en rengjort gyllebeholder, som tages ud af drift, må anvendes som vejfyld på ejendommen uden tilladelse. En tilladelse til andre formål gives, såfremt det stemmer overens med miljølovgivningen.

Du kan læse mere om beholderkontrol her

 

Kan jeg risikere påbud om fast overdækning af min gyllebeholder?

Hvis tilsynsmyndigheden to gange indenfor en periode på tre år konstaterer en mangelfuld overdækning af gyllebeholderen (f.eks. manglende flydelag), så skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere en fast overdækning.

 

Hvad skal jeg gøre med plastik fra ensilage/wrap?

Plastikemballage skal afleveres på genbrugspladsen.
Du kan læse mere om, hvordan du skal sortere dit affald på www.naestved-affald.dk

 

Hvad må jeg gøre med gamle telefonpæle / elmaster?

Hvis du opbevare eller ønsker at anskaffe nedlagte telefonpæle, så skal du være opmærksom på at det betragtes som farligt ikke-genanvendeligt affald. Det skyldes blandt andet betydelige mængder Arsen, som blev brugt som imprægneringsmiddel, før det blev forbudt, da det er kræftfremkaldende. Det må derfor IKKE anvendes til hegn, afbrændes eller på anden måder anvendes til andre formål, som ændrer pælene. De må oplagres, anvendes som telefonpæle eller anvendes på en måde, hvor der ikke skæres eller saves i træet. Det må ikke anvendes hvor dyr eller mennesker kommer i kontakt med træet.

 

Kvitteringer på affald, kanyler og spildolie?

Når du driver en landbrugsbedrift, så skal du kunne dokumentere at bortskaffelsen af farligt affald, som f.eks. lysstofrør, kanyler, spildolie, oliefiltre og akkumulatorer er sket miljømæssig forsvarligt. Du kan rette henvendelse til en ansat, når du afleverer affaldet på genbrugsstationen eller når det afhentes på din adresse, hvis du har en aftale herom.

 

Er jeg tvunget til at bruge den kommunale affaldsordning?

Nej. Du kan selv bestemme, hvilken affaldsordning du vil være med i. Du skal dog som udgangspunkt betale administrationsgebyr, som dækker over bedriftens andel af kommunernes fælles omkostninger, der ikke har noget med ordningen at gøre. Du skal stadig overholde Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Læs regulativet her 
Læs mere om planer og regulativer her

 

Må man sprede gødning på markerne nu?

Reglerne om udbringning af husdyrgødning er komplicerede, fordi det afhænger af gødningstypen (f.eks. gylle, ajle, restvand, fast gødning) og hvad det udbringes på (f.eks. bar jord, raps, vedvarende græs, kløvergræs, hvede).
Du kan læse om reglerne her

 

Hvor lang tid går der før jeg får svar på min henvendelse?

Ved almindelige henvendelser bestræber vi os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Der kan dog i perioder være mange henvendelser men vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for 5 arbejdsdage.
 
Afventer du svar på miljøtilsyn er sagsbehandlingstiden op til 2 måneder.

 

Skal jeg være bekymret for MRSA?

MRSA er en almindelig stafylokok, som har gjort sig resistent mod nogle af de hyppigst anvendte antibiotika til behandlingen af stafylokok-infektioner. Det betyder ikke, at den ikke kan behandles men blot at den skal behandles med andre typer antibiotika. Smitten kan godt overføres til mennesker, men hvis du ikke arbejder med svin er risikoen for smittefare meget lille.

Du kan læse mere om MRSA her

 

Hvordan er strukturen i kommunen?

Landbrugsgruppen er en gruppe bestående af 4 medarbejdere. Sammen med Naturgruppen og Virksomhedsgruppen udgør vi Team Miljø. Der er tre Teams i Center for Miljø og Natur, som er et af de tre tekniske centre i Næstved Kommune.

 

Hvad må jeg brænde af?

Du må ikke afbrænde eller nedgrave affald. Det er dog tilladt at afbrænde rent og tørt træ, der ikke er behandlet med lak, imprægnering, lim eller lignende i brændeovnen eller fastbrændselsfyr.

I landzonen er det i perioden 1. december til 1. marts tilladt at afbrænde tørt og rent træ samt haveaffald i mindre mængder dog også Sankt Hans aften. 

 

Jeg har fundet kæmpe-bjørneklo på min ejendom, hvad skal jeg gøre?

Hvis du finder kæmpe-bjørneklo på din ejendom skal disse bekæmpes.
Næstved Kommune har i dele af kommunen en indsatsplan som pålægger alle lodsejere at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen på deres ejendom.  Du kan se om din ejendom ligger i området for indsatsplanen samt hvordan du bekæmper kæmpe-bjørnekloen her

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019