Juridiske klager

Er du utilfreds med en afgørelse, som vi har meddelt? Vi arbejder på at tilgodese borgere og erhvervslivet ud fra miljølovgivningen. Lovgivningen i det åbne land og på landbrugsområdet handler om byggeri, drift af anlæg, lugt- og ammoniakemission mv. som kan forhindre en udvidelse, ændring eller etablering af en ønsket landbrugsbedrift.

Juridiske klager

Lovgrundlag

Hvis du er klageberettiget bliver du orienteret skriftligt om klagemulighederne samt klagefristen, og du er altid velkommen til at kontakte os på .

Klagefristen afgør hvor lang tid du har inden klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet, som også afgør om du er klageberettiget.

Man er altid klageberettiget hvis man er direkte sagspart i sagens udfald. I miljøgodkendelser og -tilladelser meddelt efter husdyrloven er man hørings- og klageberettiget hvis man er beliggende indenfor lugtgeneafstanden fra det pågældende landbrug. Visse organisationer samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald betegnes også som klageberettigede.

Ved miljøtilsyn kan der ikke klages over at den tilsynsførende melder et ulovligt forhold lovliggjort, f.eks. hvis man får en indskærpelse, jf. Bek. af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1484 af 04.12.2009, §46 og §48.

Er sagens udfald meddelt efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan der anlægges et civilt søgsmål. Det betyder at du skal lægge sag an mod kommunen. Fristen for dette er seks måneder fra sagens udfald blev meddelt, jf. § 90 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Du kan finde vejledningen til et civilt søgsmål øverst på siden i selvbetjeningsboksen.


 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er angivet ved offentliggørelse af afgørelsen på vores hjemmeside eller i det brev, som du har modtaget. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Den skal være modtaget senest på dagen for klagefristens udløb for at komme i betragtning som en klage.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019