Gener

Landbrug bør som udgangspunkt ikke være til væsentlig gene for andre. Føler du dig væsentligt generet af lugt, støv, fluer eller støj fra et landbrug, har du muligheden for at tage en snak med landmanden. Mange gange kan et problem løses ved en snak over hækken.

Gener

Godt naboskab

Har du talt med din nabo i dag? Ofte kan gener reduceres med et godt naboskab. Hvis du f.eks. overvejer at etablere et hønsehold i byzonen eller lokalplanlagt område, men ikke informerer din nabo om planerne kan det måske give bekymringer om rotter, fluer, lugt og støjgener. Hvis du i stedet informerer din nabo om projektet og fortæller hvordan du har tænkt dig at forebygge disse potentielle gener, kan naboen føle sig involveret. Dette kan lette situationen omkring projektet, fordi din nabo ved at der er taget højde for potentielle gener.

Som landmand kan det være en god idé at informere dine naboer inden du begynder med gylleudbringning. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og forhåbentlig undgå at blive generet unødigt. Det kan foregå på SMS, mail-lister, telefonopkald eller med et brev. Du kan under lugt finde et eksempel på et brev for både landmand og nabo som kan hjælpe dig på vej og være med til at skabe en god dialog.

Som nabo kan det være en god ide at identificere lugtgenen og dernæst rette henvendelse til landmanden. Det er sjældent en bevidst handling at genere naboen. Måske er landmanden klar over en eventuelt gene og er i gang med at reducere den eller måske er han ikke klar over at du føler dig generet. Tag en god snak med din nabo inden du ringer til kommunen, da problemet oftest kan løses uden kommunens indblanding.

Du kan kontakte kommunen både via mail, brev eller telefon. Du kan med fordel først orientere dig omkring den relevante gene du oplever i teksten nedenfor, inden du henvender dig til kommunen. Hvis problemet ikke kan løses ved dialog mellem jer, kan du kontakte kommunen. Når vi modtager en klage over f.eks. et dyrehold, vil landmanden/naboen blive orienteret om klagen og vi vil indgå i en dialog med den pågældende for at få løst problemet.

 

Lugt

Lugtpåvirkningen fra landbrug kan enten være sæsonprægede eller forekomme jævnt hen over året. Lugten fra landbrug er som regel størst i foråret og lige efter høst, når der bringes gylle eller anden husdyrgødning ud på markerne. Oftest er det i relativt kortvarige, men koncentrerede perioder at dette foregår. Det kan ikke undgås, at det lugter når gyllen spredes på markerne og et stykke tid efter. Landzonen er landbrugets arbejdsområde hvor lugtgener fra udspredning af husdyrgødning kan forekomme. Det er derfor nødvendigt at acceptere en vis genegrad på visse tidspunkter af året, f. eks. i forbindelse med gylleudbringning.

Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår i døgnet man må udbringe gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør landmanden dog tilstræbe at gøre det i dagtimerne i hverdagen for at reducere unødige støj- og lugtgener. Det er ikke tilladt at udbringe gylle på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v.

Oplever du lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”logbog” over generne, inden du eventuelt retter henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en logbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt vind og vejrobservationer og genens styrke og art, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen og afhjælpe den. Eksempelvis kan ændringer i rutiner for udmugning, rengøring af ventilationsanlæg, flytning af placeringen af døde dyr eller simpel oprydning reducere eller fjerne lugtgenerne.

Vi opfordrer til at du tager en snak med landmanden vedrørende gener inden du kontakter kommunen. Skal du holde havefest eller andre udendørs arrangementer er det en god idé at kontakte landmanden, især hvis tidspunktet rammer de ovennævnte perioder for lugtgener.

Du kan herunder finde to brevskabeloner/eksempler som henvender sig til henholdsvis landmanden eller naboen angående hensyn til kommende arrangementer eller orientering af dato for udspredning af gylle.  

Brev til landmand
Brev til nabo

 

Støj

Støj fra landbrug kan være til gene for naboer og andre nærtboende, men oftest kan det være svært for landmanden at undgå det. Støjen kan forekomme fra driften af landbruget, fra selve dyreholdet eller fra trafikstøj. Det er forskelligt, hvornår støjgenerne er værst, da de både kan være sæsonprægede ved f.eks. markarbejde om foråret eller mere jævnt henover året som ved støj fra et ventilations-, foder- eller malkeanlæg.

Er du i tvivl om støjen er højere end det tilladte på et husdyrbrug, så kan du undersøge om der foreligger en godkendelse om støjgrænser til ejendommen. Tidspunkt for levering/afhentning af foder, mælk eller svin er ofte beskrevet i en ejendoms miljøgodkendelse.

Se alle aktuelle miljøgodkendelser her

 

Fluer

Fluer bor både på landet og i byen. Når fluer anses som en gene, skyldes det ofte mængden af dem. De er sæsonpræget med størst risiko for gene om foråret og sommeren. Fluebekæmpelse er et krav til ejendomme med en miljøgodkendelse.

For naboen:

Der kan opstå flueproblemer, hvis naboen har en uoverdækket møddingsplads eller en kompost til madaffald op af naboens grund. Desuden kan læhegn også være gode tilholdssteder for fluer. Det er derfor en god ide at identificere oprindelsesstedet inden der indsendes en klage. Det kan som udgangspunkt ikke undgås, at der vil være fluer i forbindelse med husdyrhold men føler du at fluerne er til væsentlig gene så prøv at tage en snak med landmanden. Det kan være at landmanden ikke er klar over, at mængden af fluer er til gene for naboer og andre nærtboende.

For landmanden:

Forebyggelsen af fluer kræver først og fremmest at der er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne, hvor der fjernes gødnings- og foderrester. Der kan også bruges forskellige former for aktiv bekæmpelse som supplement, hvis den primære metode ovenfor ikke virker.

- Kalvebokse giver ofte en stor produktion af fluer, hvis der ligger gødning i mere end en uge.
- I spaltegulvsstalde kan fluer være et stort problem da fluerne kan yngle i gyllekanalerne.
- Hvis fluegenerne er koncentreret omkring de varme perioder af året, er det oftest møddingen som er hovedkilde med mindre der ikke er opretholdt en god staldhygiejne.
- Hønsehold kan give problemer med fluer, hvis hønsene ikke har mulighed for at skrabe i gødningslaget/strøelsen og spise pupper og larver.
- Du kan bekæmpe fluegener mekanisk med lim- og lysfælder, biologisk med snyltehvepse og rovfluer eller kemisk, hvor larvecider er den grundlæggende metode.

Du kan læse mere om fluebekæmpelse her

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019