Klager

Hvis du som nabo føler dig væsentlig generet af lugt, fluer eller støj fra et landbrug, har du mulighed for at kontakte Næstved Kommune.

Klager
En klage kan deles op i ”klage over afgørelse” eller ”klage over gener”. Der er to forskellige procedurer for hvordan denne type sag skal håndteres. Afgørelser skal påklages efter de gældende regler til klageportalen og man skal enten være part eller interessent i afgørelsen.

Oplever du gener fra et husdyrbrug opfordrer vi til dialog med den eventuelle driftsansvarlige eller ejer, inden du kontakter kommunen.  Når vi modtager en klage over en nabo eller et landbrug, vil naboen/landmanden blive orienteret om klagen og vi vil derefter vurdere genen og forsøge at indgå i en dialog mellem partnerne for at få løst generne, hvis de er væsentlige.

Klage over en afgørelse

Er du utilfreds med en afgørelse, som vi har meddelt, så har du mulighed for at klage. Klagefristen er typisk 4 uger og vil fremgå af afgørelsen. En klage skal sendes via. klageportalen.dk og er pålagt et gebyr. I de fleste tilfælde vil du forud for afgørelsen være blevet hørt i mindst 14 dage, hvis det kan være til ugunst for dig eller hvis du ligger inden for en nærmere bestemt lugtkonsekvensområde for udvidelser af husdyrbrug i nabolaget.

En indskærpelse efter et miljøtilsyn er en tilsynsafgørelse og kan ikke blive påklaget. Du har dog mulighed for at anlægge et civilt søgsmål, dvs. at du kan lægge sag an mod kommunen. Fristen for dette er seks måneder fra sagens udfald blev meddelt, jævnfør §90 i husdyrbrugloven. Du kan få en vejledning om at lægge sag an på www.domstol.dk

 

Godt naboskab

Har du talt med din nabo i dag? Ofte kan gener reduceres med et godt naboskab. Hvis du f.eks. overvejer at etablere et mindre hønsehold i byzonen eller lokalplanlagt område, men ikke informerer din nabo om planerne kan det måske give bekymringer om rotter, fluer, lugt og støjgener. Hvis du i stedet informerer din nabo om projektet og fortæller hvordan du har tænkt dig at forebygge disse potentielle gener. Dette kan lette situationen omkring projektet, fordi din nabo ved at der er taget højde for potentielle gener.

Som landmand kan det være en god idé at informere dine naboer inden du begynder med gylleudbringning eller udbringning af spildevandsslam. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og forhåbentlig undgå at blive generet unødigt. Det kan foregå på SMS, mail-lister, telefonopkald eller med et brev. Du kan under lugt finde et eksempel på et brev for både landmand og nabo som kan hjælpe dig på vej og være med til at skabe en god dialog.

Som nabo kan det være en god ide at identificere lugtgenen og dernæst rette henvendelse til landmanden. Det er sjældent en bevidst handling at genere naboen. Måske er landmanden klar over en eventuelt gene og er i gang med at reducere den eller måske er han ikke klar over at du føler dig generet. Tal med din nabo inden du ringer til kommunen, da problemet oftest kan løses uden kommunens indblanding. Hvis du oplever gener, kan du også kontakte kommunen for at få vejledning til dialogen på 5588 6190.

 

Lugt

Lugtpåvirkningen fra landbrug kan enten være sæsonprægede eller forekomme jævnt hen over året. Lugten fra landbrug er som regel størst i foråret og lige efter høst, når der bringes gylle, fast gødning eller slam ud på markerne.

Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår i døgnet man må udbringe gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør landmanden dog tilstræbe at gøre det i dagtimerne i hverdagen for at reducere unødige støj- og lugtgener. Det er ikke tilladt at udbringe gylle på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v.

Oplever du lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”logbog” over generne, inden du eventuelt retter henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en logbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt vind- og vejr-observationer og genens styrke og art, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen og afhjælpe den. Eksempelvis kan ændringer i rutiner for udmugning, rengøring af ventilationsanlæg, flytning af placeringen af døde dyr eller simpel oprydning reducere eller fjerne lugtgenerne.

Vi opfordrer til at du tager en snak med landmanden vedrørende gener inden du kontakter kommunen. Skal du holde havefest eller andre udendørs arrangementer er det en god idé at kontakte landmanden, hvis du ved, at der normalt bliver udbragt gylle på markerne omkring hvor det udendørs arrangement skal holdes.

Du kan herunder finde to brevskabeloner/eksempler som henvender sig til henholdsvis landmanden eller naboen angående hensyn til kommende arrangementer eller orientering af dato for udspredning af gylle.  

Brev til landmand
Brev til nabo

 

Fluer

Når fluer anses som en gene, skyldes det ofte mængden af dem. De er sæsonpræget med størst risiko for gene om foråret og sommeren. Fluebekæmpelse er et krav til ejendomme med en miljøgodkendelse. Det kræver ofte et kommunalt tilsyn, for at konstatere hvor fluegenen kommer fra.

Der kan opstå flueproblemer ved en uoverdækket møddingplads, stalde, gyllebeholdere, kadavere eller en kompost til madaffald. Det er derfor en god ide at finde ud af om genen er på sin egen grund, for eksempel i hækken, da der også kan være fluer fra forladte fuglereder, døde smådyr som fugle, mus og rotter, inden du kontakter kommunen. Det kan som udgangspunkt ikke undgås, at der vil være fluer i forbindelse med husdyrhold men føler du at fluerne er til væsentlig gene så prøv at tage en snak med landmanden. Det kan være at landmanden ikke er klar over, at mængden af fluer er til gene for naboer og andre nærtboende.

Forebyggelsen af fluer kræver først og fremmest at der er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne, hvor der fjernes gødnings- og foderrester. Der kan også bruges forskellige former for aktiv bekæmpelse som supplement, hvis den primære metode ovenfor ikke virker.

- Kalvebokse giver ofte en stor produktion af fluer, hvis der ligger gødning i mere end en uge.
- I spaltegulvsstalde kan fluer være et stort problem da fluerne kan yngle i gyllekanalerne.
- Hvis fluegenerne er koncentreret omkring de varme perioder af året, er det oftest møddingen som er hovedkilde med mindre der ikke er opretholdt en god staldhygiejne.
- Hønsehold kan give problemer med fluer, hvis hønsene ikke har mulighed for at skrabe i gødningslaget/strøelsen og spise pupper og larver.
- Du kan bekæmpe fluegener mekanisk med lim- og lysfælder, biologisk med snyltehvepse og rovfluer eller kemisk, hvor larvecider er den grundlæggende metode.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 30. august 2019