Høringer og offentliggørelser

Du kan her på siden læse mere om for-annonceringer, høringer og afgørelser, som vedrører landbrug i Næstved Kommune – især landbrug med husdyr.

Billede til høringer of offentliggørelser

For-annoncering

For-annoncerering betyder, at vi orienterer offentligheden om, at vi har modtaget en ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et stort husdyrbrug efter § 12 stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. Vi skal for-annoncere for at give interesserede mulighed for at komme med bemærkninger og relevant viden allerede før eller tidligt i vores behandling af ansøgningen. Desuden kan enhver i forbindelse med for-annoncering bede om at få det endelige udkast til afgørelse tilsendt, når det foreligger.

Du kan se alle for-annonceringer her

 

Høringer

Når vi har behandlet en ansøgning og har lavet et udkast til afgørelse, skal naboer og øvrige med interesse i sagen høres. Afhængig af sagstypen vil der være en høringsperiode på 2, 3 eller 6 uger. Inden for høringsperioden er det muligt at indsende bemærkninger til det udkastet. Du er høringsberettiget, hvis du bor tæt på ejendommen det omhandler.

Foreninger eller andre med særlig interesse i den pågældende sag, kan også være høringsberettiget.

Du kan se alle aktuelle høringer her

 

Afgørelser

Afgørelser kan være et afslag, en accept, en tilladelse til eller en godkendelse af et ansøgt projekt.

Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Du kan læse mere om klagefrist og hvordan du klager her

Du kan se alle aktuelle afgørelser her

 

Revurderinger

En revurdering er en opdateret vurdering af anvendelsen af ”Bedste Tilgængelige Teknik” og eventuelle nye forhold på bedriften og deres påvirkning af omgivelserne. Et godkendt husdyrbrug skal 8 år efter meddelt miljøgodkendelse revurderes. De efterfølgende år skal det være senest hvert 10 år. Det gælder for alle husdyrbrug med en miljøgodkendelse efter §11, §12 eller §16. Der skal i en revurdering undersøges om:

1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.
Det skal sikre at der f.eks. kan anvendes nyere teknologi og foretage forbedringer af bedriftens systemer og anlæg, f.eks. ventilationsanlæg mv. Revurderingerne finder du under miljøgodkendelser. Miljøgodkendelser fra før 2007 er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven, og bliver afgjort ved at der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41. Miljøgodkendelser meddelt efter husdyrloven skal først revurderes i 2015 og derefter.

Se alle aktuelle revurdering her

 

Tilsyn

Du vil efter landbrugstilsynet modtage et brev om eventuelle bemærkninger, og en tilsynsrapport, hvor ejendommens miljøforhold er beskrevet. Dele af tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens Digitale MiljøDdministration (DMA), www.dma.mst.dk, hvor det fremgår om der er konstateret jordforurening eller om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet. Fra 7.juli 2015 gælder det for alle miljøtilsyn.

Miljøtilsyn med IE-brug foretaget mellem 1.april 2014 og 7.juli 2015, kan dele af tilsynsrapporten findes på nedenstående link.

Du kan se alle offentliggørelser af miljøtilsyn på husdyrbrug her

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019