Opbevaring af husdyrgødning

Opbevaring handler både om kapacitet og hvilken form for husdyrgødning der er tale om. Fast og flydende husdyrgødning opbevares forskelligt, og derfor er det vigtigt at håndtere og anvende det korrekt, for at sikre miljøet bedst muligt. Du kan på siden læse om reglerne for opbevaring af husdyrgødning herunder bl.a. markstak, møddingsplads, gyllebeholder og flydelag.

Beholder

Fast husdyrgødning

Opbevaring af fast husdyrgødning afhænger ofte af størrelsen af husdyrbruget eller indretningen heraf. Læs om de forskellige opbevaringsmuligheder til fast husdyrgødning herunder.

Møddingsplads:

En møddingsplads er en støbt plads, som er uigennemtrængelig for fugt til opbevaring af husdyrgødning i fast form (over 12% tørstof). Den skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer. På en møddingsplads skal der være indrettet med fald mod afløb til en opsamlingsbeholder (ofte en ajle eller gyllebeholder). Uanset om der er daglig eller ugentlig tilførsel, skal den overdækkes efter udlægning af gødningen. Overdækningen skal være tæt, så der ikke sker ammoniakfordampning. Det betyder at et halvtag IKKE er nok. Et halvtag dækker kun af for regnvand til pladsen.

Hvis der ikke er sideafgrænsning på møddingspladsen, så skal der være en 2 meter randzone, hvor der ikke må være gødning på. En møddingplads med traditionel kegleudlægger kan undtages for overdækning, hvis det ikke er fysisk muligt at overdække en del af møddingen. Der må ikke løbe tagvand ind på møddingspladsen.

Markstak:

En markstak skal bestå af komposteret dybstrøelse, det vil sige gødningen har et tørstof indhold på min 30 %. Dybstrøelse der har ligget i stalden 6 måneder vurderes at være komposteret. Det kan også ligge på møddingsplads i 6 måneder, og vil derefter kunne betragtes som kompost og lægges i markstak. For fjerkrægødning skal det bare have ligget i stalden eller på møddingspladsen i 2 måneder, for at det vurderes at være komposteret. Den komposterede gødningen skal overdækkes straks efter udlægning, med mindre den skal udbringes indenfor 7 dage.

Der skal føres logbog over oplagringsperioden og placering. Det gøres let ved at indtegne placering og dato på kort. Markstakken må ikke placeres samme sted før efter 5 år og den må højest oplagres samme sted i 12 måneder. Du skal være opmærksom på afstandskrav i forhold til placering. Den må ikke etableres inden for følgende afstande (jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, §8 stk. 1):

1) 25 m til ikke-almene vandforsyningsanlæg.
2) 50 m til almene vandforsyningsanlæg.
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer.
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
7) 30 m til naboskel.

 Du kan læse mere om etablering her

 

Flydende husdyrgødning

Ved flydende husdyrgødning forstås gylle, møddingsaft og ajle eller en blanding heraf, hvor tørstofprocenten er under 12 og kvælstofindholdet er over 0,3 kg N/ton.

Gyllebeholder:

For gyllebeholdere er der en række betingelser, som skal overholdes. Den skal være forsynet med dykket indløb, være beholderkontrolleret, sikret mod tilbageløb, ajourført logbog og tæt eller fast overdækning. Ved fast overdækning forstås f.eks. teltdug eller betonlåg. Her kræves ikke logbog.
Har du ikke fast overdækning, så skal der være tæt overdækning med tilhørende logbog, hvilket i de fleste tilfælde vil være i form af et naturligt flydelag.

Flydelag:

Et flydelag kan etableres på flere måder og i nogle tilfælde dannes flydelaget af sig selv afhængig af stald- og gødningssystemet. Det skal være tæt over hele beholderen og fremstå tilstrækkelig tykt. 

Har du problemer med at etablere en tæt overdækning, kan du læse vejledningen (s.5) her

Hvis vi som tilsynsmyndighed konstaterer at der ved to tilsyn indenfor 3 år er en mangelfuldt tæt overdækning, så ”skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, dog jf. §20 stk.9.” (husdyrgødningsbekendtgørelsens §20). Læs husdyrgødningsbekendtgørelsen her

Du skal være opmærksom på at der skal føres en logbog over flydelaget eller anden tæt overdækning. Se vejledningen om hvordan en logbog jf. Miljøstyrelsen skal udfyldes her

Ajlebeholder:

I de fleste tilfælde er ajlebeholdere nedgravet i terrænet som en lukket tank eller med fast overdækning, typisk betonlåg. Der gælder de samme regler for ajlebeholdere om beholderkontrol som for gyllebeholdere.

Beholderkontrol:

For at forebygge udslip af flydende husdyrgødningskal beholdere på 100 m³ kontrolleres at en autoriseret kontrollant mindst hvert 10. år. Ligger beholderen indenfor 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal beholderen kontrolleres hvert 5. år.
Hvis der er en begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed, selvom beholderen er under 100 m3 kan kommunen beslutte at beholderen skal kontrolleres. Hvis kontrollen ikke ønskes gennemført skal beholderen tages ud af drift og det skal anmeldes til kommunen. Er du i tvivl om hvornår din beholder senest har fået udført beholderkontrol eller om den skal have 5 årig kontrol, kan du rette henvendelse til

Anmeldelse af kontrol

Anmeldelse af kontrol sker ved, at bruger eller ejer af beholderen sender et anmeldelsesskema til en autoriseret kontrollant. Anmodning om undersøgelse af beholderen skal af brugeren indgives senest 6 måneder før beholderen skal kontrolleres. Herefter sender kontrollanten kopi af anmodningen til kommunen, og kontrollanten sender ligeledes kopi af den efterfølgende kontrolrapport til kommunen.

Du skal bruge blanketten "Anmodning om beholderkontrol" som du finder øverst i selvbetjeningskassen.

Anmeldelse af at beholder tages ud af drift:

Anvendes beholderen ikke længere, er det muligt at blive fritaget for beholderkontrollen. Det kræver, at du indsender en erklæring til kommunen om, at beholderen er taget ud af drift. Når beholderen tages ud af drift, skal den tømmes og rengøres. Erklæringen kan indsendes så snart du stopper med at bruge beholderen, men dog senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, dvs. senest 6 måneder FØR beholderen skulle have været kontrolleret.

Du skal bruge blanketten "Erklæring om, at beholder tages ud af drift" som du finder øverst i selvbetjeningskassen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019