Husdyrgødning

Landbrug med dyrehold har en række forpligtelser i forbindelse med opbevaring og udbringning af husdyrgødning, uanset om det er flydende eller fast husdyrgødning. I dette afsnit kan du læse mere om reglerne for de forskellige typer husdyrgødning, og hvilke regler, der gælder for udbringning i Næstved Kommune.

Husdyrgødning

Fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning kan være: 

  • Fast møg og strøelse fra jævnlig udmugning samt forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på over eller lig med 12.
  • Dybstrøelse, som opsamler alt flydende gødning ved løbende tilsætning af strøelse.
  • Kompost, som er dybstrøelse, der fjernes fra stalden hver 6. måned eller sjældnere (fjerkrægødning dog hver anden måned eller sjældnere)

Flydende husdyrgødning

Ved flydende husdyrgødning forstås gylle, møddingsaft og ajle eller en blanding heraf, hvor tørstofprocenten er under 12, og kvælstofindholdet er over 0,3 kg N/ton.

Restvand

Ved restvand forstås væsker med et indhold under 0,3 kg N/ton. Det vil ofte være pladsvand og ensilagesaft eller en blanding heraf. Restvand må udbringes året rundt. Der vil her på siden ikke være yderligere information om restvand, da det ikke er defineret som husdyrgødning. Det er dog vigtigt, at udledning af restvandet finder sted, når jorden kan klare vandmængderne. Typisk spredes restvand på allerede etablerede græsmarker.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 18. september 2019