Vandplaner

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

Vandløb og søer i EU skal gøres bedre

Vandløb og søer i EU skal have det bedre. Det er blevet bestemt i et direktiv fra EU (vandrammedirektivet). Målet er et rigt plante- og dyreliv i næsten alle vandløb og søer. Også i de mange vandløb og søer, som i dag ikke har det så godt.

Bedre vandløb og søer i Danmark

Kravet om bedre vandløb og søer gælder også for Danmark. Pæne vandløb skal gøres bedre. Kedelige vandløb og kanaler skal omdannes til gode vandløb. Søer skal have klart vand.

Forbedringerne skal give et bedre dyre- og planteliv i vores ferske vande. Det bliver et stort og spændende arbejde.

 

Staten lægger linjen

Staten bestemmer, hvor gode de danske vandløb og søer skal være. Det gør den ved at fastsætte mål for de enkelte vandløb og den enkelte sø i en vandområdeplan. Det er dog ikke alle vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne.

 

Kommunerne er i gang med arbejdet

Kommunerne skal lave det praktiske arbejde i vandløbene og søerne, så Danmark kan leve op til sine vandområdeplaner. 

For vandområdeplanen 2009-2015 (VP1) har vi udarbejdet en handleplan, der beskriver, hvordan kravene i vandområdeplanen i Næstved Kommune bliver opfyldt. For vandområdeplanen 2015-2021 (VP2) foreligger der en bekendtgørelse, der beskriver de indsatser, der skal foretages fra 2015-2021. I afsnittene nedenfor om Etablering af vådområder og Restaurering af vandløb, kan du læse nærmere om de projekter, vi har sat i gang.

Det er vigtigt for os, at lodsejerne er med til at udforme de enkelte projekter. Derfor bliver hver enkelt lodsejer kontaktet, inden undersøgelserne går i gang.

 

Etablering af vådområder

Som en vigtig del af vandområdeplanindsatsen er vi i gang med at etablere vådområder. Vådområderne skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor til Karrebæk, Dybsø og Præstø Fjorde og Smålandsfarvandet.

I Næstved Kommune har vi lavet forundersøgelser på fire vådområdeprojekter. Det er tre kvælstofprojekter: Evengrøften, Bjørnebækken og Syvhøje ved Saltø Å, og ét fosforprojekt: Vetterslev i Susåen. Forundersøgelsen på Vetterslev-projektet er udført i samarbejde med Ringsted Kommune.

Projekterne er finansieret af EU og Staten.

Vådområde Syvhøje

Vi har fået udarbejdet en forundersøgelsesrapport for Syvhøje ved Saltø Å. Nedenfor kan du læse meget mere om projektet.

Forundersøgelsen vådområde Syvhøje (PDF, nyt vindue)
Bilag 1, Oversigtskort  (PDF, nyt vindue)
Bilag 2-4           (PDF, nyt vindue)
Bilag 5.1-5.5      (PDF, nyt vindue)
Bilag 6               (PDF, nyt vindue)
Bilag 7.1-7.5       (PDF, nyt vindue)
Bilag 8               (PDF, nyt vindue)
Bilag 9.1-9.5       (PDF, nyt vindue)
Bilag 10-15.2      (PDF, nyt vindue)

Du kan desuden se vores plakat om vådområdeprojektet Syvhøje her: Vådområde Syvhøje (PDF, nyt vindue)

Vi er nu i gang med at lave en meget mere detaljeret gennemgang af Syvhøje med henblik på, at vådområdet bliver gennemført. Staten har afsat penge til, at projektet kan blive gennemført. Landbrugsstyrelsen er gang med jordfordelinger i området, for at lodsejerne kan blive kompenseret for den jord, som de mister i forbindelse med etableringen.

Inden for en afstand af 10 km fra vådområdets afgrænsning er der mulighed for supplerende jordfordelinger. Man skal være mindst fire lodsejere, som ønsker at indgå en arronderingsjordfordeling, og mindst én skal have arealer inden for vådområdeafgrænsningen. Det er ligeledes et krav, at vådområdet bliver etableret. Der er fra 1. april 2018 mulighed for denne type jordfordeling ved 19 mulige vådområder, hvoraf Syvhøje er ét af dem. I 2018 er der afsat midler til, at ca. 500 ha kan jordfordeles i denne supplerende jordfordeling.

Her kan du læse mere om Naturpakkens jordfordelinger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue). 

Vådområde Bjørnebækken

Vådområdet Bjørnebækken blev anlagt i efteråret 2018. Projektet er udført på baggrund af en detailrapport som du kan se nedenfor. 

 Detailrapport for vådområde Bjørnebækken (PDF, nyt vindue)

Informationsskilt for vådområde Bjørnebækken (PDF, nyt vindue)

De vådområdeprojekter, som kommunen er ansvarlig for, er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og EU.

Her kan du læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond på deres hjemmeside (nyt vindue).Andre relevante links om vådområdeprojekter

Projekterne er omfattet af en vandoplandsplan/vandområdeplan for kvælstof og fosfor.

Du kan se planerne med tilhørende kort her:

Info om vandområdeplaner i Vordingborg Kommune (nyt vindue)
Vandoplandsplan for forforvådområder (PDF, nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder nord for Storstrømmen (nyt vindue)
Kort over udpegede fosforområder syd for Storstrømmen (nyt vindue)

 

Restaurering af vandløb

De vandløbsrestaureringsprojekter, som kommunen er ansvarlig for at gennemføre, er finansieret under det danske Hav og fiskeriudviklingsprogrammet og EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 

Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
Du kan læse mere om Hav og fiskeriudviklingsprogrammet på EU-kommissionens hjemmeside.
EU-kommissionen.

Under vandområdeplanen 2009-2015 (VP1) er vi i gang med at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i følgende vandløb:

Tilløb til Skåremosegrøften (PDF, nyt vindue) 
Tilløb til Tystrup sø ved Lindekrogvej (PDF, nyt vindue) 
Skidenrenden (PDF, nyt vindue)
Fiskebækken (PDF, nyt vindue) 
Vandløb ved Tvedevænge skov (PDF, nyt vindue)
Mølle Å ved Askov Møllehus (PDF, nyt vindue) 
Vildtbanegrøften (PDF, nyt vindue) 
Tilløb til Gødstrup Engsø (PDF, nyt vindue)
Skårebækken og vandløb ved Nr. Tvede Enghave (PDF, Nyt vindue)

Projekterne gennemføres i samarbejde med de enkelte lodsejere i perioden 2016-2020

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til vandområdeplaner eller vandløbsprojekter, er du velkommen til at kontakte os:

Team Vand og Natur, Center for Plan og Miljø
telefon 5588 6190
Mail:   

 

Sidst opdateret den 2. september 2019