Fritidsudvalget

Foreningernes talerør i det politiske system

Hvad er Fritidsudvalget?

Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af

Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Næstved

Kommunes politikere (Byrådet og Kulturudvalget) samt ansatte medarbejdere og ledere i fx Center for

Kultur og Borgerservice.

Fritidsudvalget har ni medlemmer, der er valgt af kommunens foreninger indenfor forskellige områder. Alle

idrætsforeningerne har tre repræsentanter i udvalget, børne- og ungdomsorganisationerne (spejderne) har to repræsentanter, aftenskolerne har to, handicapforeningerne har en og endelig har de øvrige foreninger (inkl. de selvorganiserede) også en repræsentant. Udvalget udpeger selv en formand og understøttes administrativt af Center for Kultur og Borgerservice (CKB).

 

Hvad laver Fritidsudvalget?

Fritidsudvalget varetager de folkeoplysende foreningers samlede interesser, og understøtter en konstruktiv

dialog mellem foreningerne og politikerne/embedsmænd i Næstved Kommune.

Fritidsudvalget refererer til det politiske udvalg Kulturudvalget. Kulturudvalget kan uddelegere kompetence

til Fritidsudvalget og dermed give udvalget mulighed for mere eller mindre direkte indflydelse på

beslutninger, der vedrører foreningernes rammevilkår og udfoldelsesmuligheder. Kulturudvalget havde et

budget på ca. 120 mio. kr. i 2018 og heraf omfattede ca. 20 mio. kr. det folkeoplysende foreningsområde,

som Fritidsudvalget arbejder med.

Fritidsudvalget har udtaleret omkring politikker, regler for tilskud/ændring af rammevilkår og det

kommende års budget – som vedrører det folkeoplysende foreningsområde.

 

Opgaver udvalget beskæftiger sig med:
-Fordeling af lokaletilskud, medlemstilskud, aftenskoletilskud, træner-/lederpuljen og forsøgs- og udviklingspuljen mv.
-Dialog med Kulturudvalget og Center for Kultur og Borgerservice m.fl.
-Dialogmøder med grupper af foreninger (fx søsport, fodbold, rideskoler, spejdere, aftenskoler mv.)
-Drøftelse af analyser, rapporter og egne data vedr. udvikling på folkeoplysningsområdet af national karakter og i Næstved Kommune

-Interessevaretagelse omkring driftsbudget, udmøntning af anlægsmidler, rammevilkår, politikker og strategier mv.

-Kompetenceudvikling blandt frivillige foreningsledere i form af temamøder.

-Understøtte eksisterende initiativer som Aktive Feriedage, Åben Skole og Foreningernes Dag mv.

-Uddele to årlige priser: Årets Ildsjæl og Årets Forening

-Udvikle og gennemføre egne projekter som fx Forenings- og Fritidskonference

-Andre opgaver, der motiverer det frivillige foreningsarbejde i hele Næstved Kommune

 

Se Fritidsudvalgets mødedatoer og referater her

 

 

Hvad kendetegner et medlem af Fritidsudvalget?

Medlemmerne i Fritidsudvalget er valgt på demokratisk vis. I det følgende fremhæves en række kendetegn, som er baseret på erfaringer og kendskab til udvalgets opgaver, arbejdsmåder og forventede udfordringer i de kommende år. Der er her tale om nuværende og tidligere udvalgsmedlemmers subjektive beskrivelser.

Kendetegn:

-Interesse i folkeoplysende foreninger og voksenundervisning

-Villig til at bruge tid på 8-10 årlige ordinære møder samt forberedelse, deltage i ad hoc

arbejdsgrupper, enkelte visions- og konferencedage samt dialogmøder og borgermøder mv.

-God indsigt i udfordringer og muligheder indenfor gruppen af foreninger, der har valgt medlemmet

og god kontakt/aktiv deltagelse i paraplyorganisations virke (fx BUS, Aftenskolesamrådet, NIU osv.)

-Lyst til at arbejde med ”politiske” opgaver og være fortaler for foreningernes sag – både mundtligt og skriftligt og overfor mange målgrupper

-Kan både tale om konkrete eksempler fra foreningerne og arbejde overordnet med vilkår og indsatser, der vedrører grupper af foreninger eller hele foreningsområdet

-Interesseret i at samarbejde, finde konstruktive løsninger og arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling

-Medlemmernes sammensætning bør afspejle befolkningens mangfoldighed mht. aldersgrupper, køn, geografisk spredning osv.

 

Fritidsudvalgets medlemmer

Du kan finde information om hvem der sidder i Fritidsudvalget i indeværende periode, her

 

Valg til Fritidsudvalget

Hvert 4. år er der valg til Fritidsudvalget. Sidste valg var i 2018, og næste valg vil således være i 2022. Godkendte, folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune, samt repræsentanter for de selvorganiserede initiativer, der har modtaget kommunalt tilskud i de sidste to år op til valget, har stemmeret. Sidste frist for at blive indstillet som kandidat til valget, vil være ca. en måned for valget finder sted. Siden vil blive opdateret med dato når vi nærmer os.
Når det nye fritidsudvalgs arbejdsperiode begynder, introduceres medlemmerne til regler, lovgivning og andre relevante forhold, ligesom der findes kurser for nye udvalgsmedlemmer indenfor folkeoplysningsområdet.

 

 

Fritidsudvalgets priser

Årlig hædring af foreninger og ildsjæle

Næstved Kommunes Fritidsudvalg uddeler årligt to priser: Årets Ildsjæl og Årets Forening. Priserne bliver uddelt på Foreningernes Dag, første lørdag i september i Rådmandshaven i Næstved. Læs mere om foreningernes dag her

Alle kan indsende forslag til prismodtagere til Center for Kultur og Borgerservice, . Fristen for indsendelse af forslag er hvert år 15. maj.

Fritidsudvalget udpeger hvert år en priskomité, der behandler de indkomne forslag. Det er Fritidsudvalget der vedtager, hvem der modtager priserne.

Læs retningslinjerne for prisuddelingen.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 25. oktober 2019