Grundejerforpligtelser

Grundejere med ejendomme der støder op til kommunale fortove og stier, er forpligtede til at foretage renholdelse af de tilstødende arealer.

Forpligtigelser ved ejendomme, der støder op til kommunale færdselsarealer

Foto af fortovI praksis er grundejere med ejendomme der støder op til kommunale fortove og stier forpligtede til:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller andre overfladebehandlede færdselsarealer
  • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb
  • at renholde trapper til ejendomme

Regler for grundejers forpligtelser om vinteren kan findes under Vintervedligeholdelse.

 

Forpligtigelser for ejendomme, der støder op til Privat fællesveje

En privat fællesvej er en vej, der tjener som adgangsvej for mere end én ejendom, og som ikke er optaget som offentlig vej.
I bymæssig bebyggelse, er det de grundejere der støder op til privat fællesveje, der er forpligtede til at vedligeholde vejene.

Dermed er det også grundejerne, der har ansvaret for og udgifter ved drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og dertil hørende stikledninger fra rendestensbrønd til hovedledning. Herunder gælder også oprensning af rendestensbrøndene.

På landet er det kun de grundejere, som har ret til at bruge vejen, som er forpligtigede til at vedligeholde vejen.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019